Tinexta - Logo Tinexta

koineo.kz_file.label_key.1543580874592

Anno 2016

 

Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti del 31/05/2016

Assemblea Azionisti del 29/04/2016

Assemblea straordinaria degli Azionisti del 04/02/2016